Ny lag om ändring av kön som framgår av folkbokföringen

Riksdagen beslutade den 17 april om att lagförslaget om Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och Lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen – ska ersätta Lagen (1972:119) om fastställande av köns-tillhörighet i vissa fall. Det innebär att processen för ändring av det kön som framgår av folkbokföringen särskiljs från processen för kirurgiska ingrepp i könsorganen. Lagarna kommer att träda ikraft 1 juli 2025.

Genid har som förening motsatt sig dessa lagförslag. Vi anser att när en diagnos har ökat med 2 300 procent på 10 år, måste den första åtgärden vara att utreda vad detta beror på, inte att slopa kravet på utredning och diagnos.

Vi efterlyser sans och saklighet, ett konstruktivt och nyanserat förhållningssätt för att hjälpa unga som inte mår bra. Att som 16 åring kunna fatta ett välgrundat beslut om vem man är och hur man vill leva sitt liv i framtiden ser vi snarare som en börda än en frihet. När man är ung har man rätt att ifrågasätta och vända och vrida på invanda mönster men man är också oerhört påverkbar från omgivningen och ser livet i svart eller vitt utan ett tillräckligt utvecklat konsekvenstänkande.

Den nya lagen medför inte en utredning av läkare eller psykolog utan bara en bedömning av personens upplevda identitet. Någon förutsättning för att ta hänsyn till om det finns andra psykiatriska diagnoser finns inte. I betänkandet står också att det inte bör ”ställas något krav på en tidsaspekt av upplevelsen av att det kön som framgår av folkbokföringen inte stämmer överens med könsidentiteten” och sökanden ska inte ha behövt uppträda i enlighet med identiteten. Detta omöjliggör en prognos för om upplevelsen är permanent och inga belägg för möjliga hälsovinster med juridiskt könsbyte för vare sig vuxna eller barn presenteras till grund för lagen.

Sedan Genid bildades 2018 har vi kämpat för evidensbaserad vård. Det finns inga kliniska studier som visar att de nya lagförslagen skulle innebära några förbättringar gällande hälsan för transpersoner. Byte av juridiskt kön ökar sannolikt både risken att gå vidare med medicinska behandlingar, eftersom patienten bekräftas i en upplevelse som oftast går över för flertalet. Vi vill att all vård i Sverige som ges ska vara evidensbaserad och byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Vi tackar alla som har engagerat sig i frågan och delar vår oro för den nya lagen.